ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά το διάστημα λειτουργίας των μηχανημάτων ΑΤΜ (εκτιμάται σε 12 μήνες) αναμένεται να συλλεχθούν 2.5 κιλά τηγανελαίων ανά κάτοικο (2.5 kg/κάτοικο/έτος). Κάθε νοικοκυριό αποτελείται κατά μέσο όρο από 2.6 άτομα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα έτος μπορούν να συλλεχθούν 6.5 kg/νοικοκυριό/έτος ή 7.2 λίτρα τηγανελαίων/νοικοκυριό/έτος. Το πιλοτικό σύστημα διαχείρισης τηγανελαίων In2UCO είναι σχεδιασμένο ώστε στα πλαίσια του έργου να μπορεί να εξυπηρετεί 1,500 νοικοκυριά. Με βάση τα παραπάνω η μέγιστη ποσότητα τηγανελαίων που μπορεί να συλλεχθεί μέσα σε ένα έτος είναι 10,800.00 λίτρα. Στόχος μας είναι να συλλέξουμε τουλάχιστον το 20% αυτής της ποσότητας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έργου In2UCO, δηλαδή 2,160.00 λίτρα/έτος ή 1,944.00 kg/έτος (0.9 kg/L).

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη ποσότητα λαδιού δεν καταλήγει στο αποχετευτικό σύστημα και έτσι αποτρέπεται η μόλυνση του νερού (1 λίτρο λαδιού μολύνει 1,000,000 λίτρα νερού) και επιτυγχάνεται προστασία του συστήματος των σωληνώσεων. Παράλληλα, τα λάδια αυτά δεν καταλήγουν στο σύστημα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της πόλης που συνεπάγεται λιγότερη κατανάλωση ενέργειας στον βιολογικό καθαρισμό. Από τη στοιχειομετρία της χημικής αντίδρασης αποδόμησης των λιπών και ελαίων προκύπτει ότι για κάθε 1,124.00g ελαίου χρειάζονται 3,232.00g Ο2 (οξυγόνου) για την βιοαποδόμησή του. Το οξυγόνο αυτό ονομάζεται βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD – Biological Oxygen Demand). Για την βιοαποδόμηση των 1,944.00 kg/έτος (ελάχιστη ποσότητα UCOs που στοχεύουμε να συλλέξουμε μέσα στους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας του συστήματος) απαιτούνται 5,600.00 kg BOD. Η κατανάλωση ενέργειας είναι 1kWh/1kg BOD. Άρα η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από το γεγονός ότι η προαναφερθείσα ποσότητα λιπών και ελαίων, δεν καταλήγει στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης είναι 5,600.00 kWh/ έτος.

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών αναμένεται να αυξηθεί τόσο με τις δράσεις διάδοσης που θα συνεχιστούν και μετά το τέλος του In2UCO από το CluBE, τον Δήμο Κοζάνης και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, όσο και με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω ανάπτυξη τις συλλογής στην πηγή των αποβλήτων σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Αυτή η αύξηση της ευαισθητοποίησης θα αυξήσει και το ποσοστό συλλογής ανά νοικοκυριό που αναμένεται τα επόμενα 5 χρόνια να φτάσει από το 20% στο 50%.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2019» του άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».