ΕΡΓΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών – In2UCO

Ημερομηνία έναρξης έργου: 18/5/2020

Ημερομηνία λήξης έργου: 17/11/2021

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 50,000.00 €

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και λιπών, λόγω των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα των πόλεων και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των Τηγανελαίων (Απόβλητων Βρώσιμων Ελαίων και Λιπών) επιτάσσει την ξεχωριστή συλλογή τους και την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής για την προώθησή τους προς αξιοποίηση. Μέχρι σήμερα, αυτού του είδους η συλλογή υλοποιείται μόνο σε ορισμένα μεγάλα καταστήματα εστίασης, κατόπι συνεργασίας των παραγωγών – ιδιωτικών επιχειρήσεων με ιδιωτικές εταιρείες συλλογής, οι οποίες συλλέγουν τα απόβλητα και τα οδηγούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το έργο In2UCO αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου πιλοτικού συστήματος για την πόλη της Κοζάνης, που θα περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή των τηγανελαίων (Used Cooking Oils – UCOs) με σκοπό την αξιοποίησή τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δ1: Μηχανήματα ΑΤΜ

 • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μηχανημάτων ΑΤΜ συλλογής τηγανελαίων
 • Έκθεση πεπραγμένων για την τοποθέτηση των μηχανημάτων στους κοινόχρηστους χώρους και για την εκπαίδευση του προσωπικού από τεχνικό της προμηθεύτριας εταιρίας.

Δ2: Ειδικά δοχεία για τη συλλογή των τηγανελαίων

 • Προμήθεια 3,000 ειδικών δοχείων συλλογής τηγανελαίων
 • Έκθεση πεπραγμένων για τα διανεμημένα 1,500 δοχεία συλλογής τηγανελαίων και αναλυτική καταγραφή στατιστικών στοιχείων

Δ3: Συλλογή γεμάτων δοχείων και επανατροφοδοσία των μηχανημάτων ΑΤΜ

 • Έκθεση πεπραγμένων για τις συλλεχθείσες ποσότητες τηγανελαίων, τους συσχετιζόμενους δείκτες και αναλυτική καταγραφή στατιστικών στοιχείων
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής και επανατροφοδοσίας

Δ4: Δράσεις διάδοσης, ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών

 • Εταιρική ταυτότητα και ιστοσελίδα του έργου
 • Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσα, banner)
 • Έκθεση πεπραγμένων από τις δράσεις ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών
 • Πρακτικά συναντήσεων και δράσεων της Λέσχης Συλλογής και Αξιοποίησης Τηγανελαίων
 • Έκθεση αποτελεσμάτων ενημερωτικών δράσεων προς τους μαθητές – Σημερινός μαθητής, αυριανός ενεργός πολίτης

Δ5. Μελέτες ανάπτυξης της πιλοτικής διαχείρισης τηγανελαίων

 • Μελέτη ανάπτυξης του συστήματος σε πλήρη εφαρμογή για το Δήμο Κοζάνης
 • Μελέτη ανάπτυξης του συστήματος σε πλήρη εφαρμογή για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ6: Συντονισμός έργου

 • Πρώτη έκθεση προόδου του έργου (φυσικού και οικονομικού)
 • Δεύτερη έκθεση προόδου του έργου (φυσικού και οικονομικού)
 • Τελική έκθεση προόδου του έργου (φυσικού και οικονομικού)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2019» του άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».