ΦΟΡΕΙΣ

Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)

Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) είναι μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της Έρευνας και Ανάπτυξης στους τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, προκειμένου να ενισχύσει την πράσινη και κυκλική οικονομία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις γειτονικές της περιοχές. Πιο συγκεκριμένα οι αρχικοί στρατηγικοί στόχοι του Cluster περιλαμβάνουν:

  • Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση.
  • Την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας σε τηλεθερμάνσεις δήμων ή/και οικισμών ή/και μονάδων παραγωγής, υπηρεσιών, κλπ.
  • Τη μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ ή και σε μελλοντικές μονάδες μικτής καύσης για την παραγωγή θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Τη βελτιστοποίηση απόδοσης συστημάτων θέρμανσης.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών.
  • Την αξιοποίηση των αποβλήτων (δασικά, αγροτικά, αστικά και απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων) για την παραγωγή καθαρής ενέργειας

Τηλέφωνο: +30 24610 56625
Email: [email protected]
Website: https://clube.gr/

Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ)

Κύριο αντικείμενο της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ) είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η λειτουργία του Περιφερειακού Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, με την εφαρμογή βιώσιμων μεθόδων διαχείρισης, για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ελαχιστοποιώντας το κόστος για τον πολίτη.

Τηλέφωνο: +30 24610 45531/+30 24610 45533
Email: [email protected]
Website: https://diadyma.gr/

Δήμος Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης και ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης είναι αρμόδια για θέματα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, ανακύκλωσης, συντήρησης- υποστήριξης- διαχείρισης του τεχνικού εξοπλισμού, Πρασίνου (μελέτες, συντηρήσεις χώρων, διαχείριση αλσυλλίων και δενδροστοιχιών κ.α) και τέλος για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Κοζάνης ξεκίνησε το 1992 με τη συλλογή δύο υλικών-στόχων, το χαρτί και το αλουμίνιο, ενώ με την πάροδο των χρόνων –πιο συγκεκριμένα το 1998- προστέθηκε ένα νέο υλικό, το γυαλί. Ήδη από το 2017 ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε στην τοποθέτηση των υπόγειων κάδων σκουπιδιών αλλά και στο πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης οικιακών οργανικών αποβλήτων (απορρίμματα κουζίνας και πράσινα απορρίμματα κήπων).

Τηλέφωνο: +30 24613 50300
Email: [email protected]
Website: https://cityofkozani.gov.gr/

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2019» του άξονα «Καινοτόμες Δράσεις» του Μέτρου «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες».